Historie školy

Historie školy má téměř 130 letou tradici. Jako první s impulsem zakládání škol tohoto druhu přišel Prof. MUDr. Karel Herfort. Položil tak základy individuálního vzdělávání s ohlednem na specifické potřeby žáků.

PROF. MUDR. KAREL HERFORT

(1871-1940, Praha)

• pedagog, lékař, zakladatel
dětské psychiatrie, profesor pražské univerzity
• byl zakladatel dětské psychiatrie a profesorem psychopatologie dětského věku
• v roce 1902 nastoupil do ústavu pro výchovu slabomyslných Ernestinum (ve Šternberském paláci v Praze na Hradčanech), kde se později také stal ředitelem a za jeho období bylo dosahováno vynikajících výsledků
• zavedl přesnější třídění chovanců, dbal na individualizaci výchovy a vzdělání, velká pozornost byla věnována odstraňování řečových vad a rozvoji motoriky

• reorganizoval také systém lékařské péče v ústavu
• zavedl dokonalé chorobopisy, osobní archy a antropometrické měření
byl lékařem a zároveň se zabýval pedagogikou, pochopil nutnost úzké spolupráce mezi lékařem a učitelem
• dbal na individualizaci výchovy a vzdělávání
• v roce 1924 založil odborný časopis zaměřený na problematiku handicapovaných dětí a mládeže „Úchylná mládež. Časopis pro výzkum a výchovu
mládeže slabomyslné, hluchoněmé, slepé, mravně vadné a zmrzačelé.“
• je pohřben na pražském hřbitově v Šárce

HISTORIE ŠKOLSKÉ PÉČE O HENDIKEPOVANOU MLÁDEŽ V OBVODU PRAHY 1

1896

• první pomocná třída při obecné škole dívčí u sv. Jakuba na Starém Městě
• jedná se o šestou třídu tohoto zaměření na světě (1881 Německo, 1885 Rakousko, 1886 Velká Británie, 1888 Švýcarsko, 1894 USA)
• 28. 6. 1893 návrh na zřízení pomocné třídy pro slabomyslné děti schválen okresní učitelskou konferencí
• 10. 1. 1896 Sbor obecních starších královského hl. m. Prahy svoluje ke zřízení třídy

První třída

• 23 žáků ve věku od 7 do 14 let, první učitel byl Josef Klíma
• třída dělena na 3 oddělení
• předměty: psaní, čtení, počty, náboženství, věcné učení, zpěv, ruční práce, tělocvik

1898-1899

• jako učitelka nastupuje Berta Dvořáková, stává se postupně správkyní a později 1. ředitelkou Obecné školy pomocné v Praze na Starém Městě (školu řídí 28 let).

1914

• počátkem 1. světové války škola přechodně uzavřena pro nedostatek prostor

1915

• opětovně otevřena v modelovně chlapecké školy měšťanské v Masné ulici

1918-1939

• provoz školy dotován radou hl. m. Prahy, dobrovolnými spolky a soukromníky

1939-1945

• škola zůstala v provozu i po dobu okupace Československa

1945

• na základě zákona o jednotné Škole změněn název na ZVLÁŠTNÍ ŠKOLA

1948-1951

• škola měla 3 třídy a družinu mládeže
• přemístěna do budovy Gymnasia v Dušní ulici č. 19
• přemístěna do Kostečné ulice č. 7

1908

• zřízena pomocná třída při obecné škole chlapecké u sv. Štěpána (tzv. novoměstská Škola pomocná)
• 19. 9. zahájena výuka

1928

• přesídlila do Řeznické (tehdy Hopfenštokovy) ulice č. 15

1945

• 1. 9. jako samostatná jednotřídka v budově II. jedenáctileté střední školy v Štěpánské ulici

1962

• jako 5třídní zvláštní škola přestěhována do Ostrovní ulice č. 11

1910

• 3. 11. otevřena pomocná škola v budově obecné a měšťanské školy dívčí v Josefské ulici č. 9
• výuka v jedné místnosti
• otevřena dílna a kabinet

1925

• v době l. republiky organizace výstav žákovských prací
• pro zvýšený počet žáků otevřena druhá třída

1941

• samostatná dvoutřídní pomocná škola v Hellichově ulici (dříve Novodvorské)

1945

• škola se neustále stěhuje – Josefská č. 5, dále č. 7, Letenská 5 a od r. 1959 Josefská č. 9

1960

• spojena se Zvláštní školou v Kostečné ulici s novým sídle v budově dřívější klášterní školy Anglických panen v Praze 1 – Josefská 4 (nynější sídlo školy)

1965

• spojeny Zvláštní školy Josefská 4 a Ostrovní 11 – vznik jediné Zvláštní školy V obvodu Prahy 1

1994

• Zvláštní škola a praktická škola přecházejí do právní subjektivity

1996-1997

• změna názvu na Praktickou školu (změny názvu prováděny na základě rozhodnutí MŠMT)

2004

• školám propůjčen MŠMT čestný název Speciální školy Karla Herforta

2005

• škola se stává fakultní školou Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy

2006-2020

• škola zajišťuje výuku v 1. dětském a dorostovém Detoxikačním centru v ČR při nemocnici Milosrdných sester sv. Karla Boromejského, ve Vlašské ulici č. 36

2016

• škola podle nového školského zákona č. 561 mění název na Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Karla Herforta
• změna názvu na Základní škola praktická a Praktická škola Karla Herforta (změna názvu provedena na základě rozhodnutí zřizovatele)
• změna názvu na Základní škola a Střední škola Karla Herforta (změna názvu provedena na základě rozhodnutí zřizovatele)