Základní informace

POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÉ INFORMACE

1. Název
Základní škola a Střední škola Karla Herforta, Praha 1 Josefská 4

2. Důvod a způsob založení, podmínky a principy provozování činnost
Organizace byla zřízena ke dni 1.1. 1995 Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy, pod č.j.: 2480/94-60,ze dne 1. 11. 1994.
MŠMT škole propůjčuje čestný název školy: Speciální školy Karla Herforta,č.j.: 15358/96-60 dne 5. 3. 1996.
Rozhodnutím MŠMT ČR, č.j.: 34005/2000-14 ze dne 1. 1. 2001, přešla organizace k 1. 1. 2001 do působnosti kraje Hlavní město Praha.
Změna zřizovací listiny schválená usnesením Zastupitelstva hlavního města Prahy č. 40/37, ze dne 19. 6. 2014.
Změna zřizovací listiny schválená usnesením Zastupitelstva hlavního města Prahy č. 18/41 ze dne 16. 6. 2016, nabyla účinnosti dnem 1. 9. 2016.
Základní škola a Střední škola Karla Herforta, Praha 1, Josefská 4 poskytuje základní a střední vzdělání pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Součástí školy je školní družina. Další činností školy je od r. 2004 pověřena zajištění výuky v 1.dětském a dorostovém Detoxikačním centru v ČR, při nemocnici Milosrdných sester sv. K. Boromejského (Vlašská 36, Praha 1). Zřizovatelem a zároveň jediným nadřízeným orgánem je Hlavní město Praha, Magistrát hlavního města Prahy.

3. Organizační struktura
Základní škola a Střední škola Karla Herforta, Praha 1, Josefská 4 jako příspěvková organizace je samostatnou právnickou osobou.

Statutárním orgánem organizace je ředitel, kterého jmenuje a odvolává Rada hlavního města.
Ředitel: PhDr. Mgr. Michal Sebera
Kontaktní spojení: +420 257 535 147, jos4@atlas.cz)

4. Kontaktní spojení pro podání žádosti, opravného prostředku, osobní návštěvy
Sídlo: Josefská 641/4, 118 00 Praha 1 – Malá Strana

Adresa pro písemný styk:
Základní škola a Střední škola Karla Herforta, Josefská 641/4, 118 00 Praha 1

Návštěvní hodiny:
v době otevření školy 7:00 h – 15:00 h (nejlépe po telefonické domluvě)

Telefonní spojení:
škola: +420 257 531 250

Adresa internetových stránek: www.herfort.cz

Adresa e-podatelny: jos4@atlas.cz
ID datové schránky: tkjgiqc

Elektronické adresy:
ředitel: jos4@atlas.cz
zástupce ředitele: herfortza@seznam.cz
ekonom: e.cizkovska@volny.cz

jídelna: sjdrazicka@volny.cz (tel.: 420 257 530 957, Praha 1, Dražického 10)

5. Bankovní spojení

6. IČ
IČ: 60436107

7.DIČ
CZ604361107 škola není plátcem DPH

8. Rozpočet

9. Podmínky podání žádosti o informace
Podmínky a způsob poskytování informací státními orgány, územními samosprávnými celky a jejich orgány a veřejnými instituce stanovuje zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
Žadatelem o informaci je každá fyzická i právnická osoba.

Žádost musí obsahovat:
Specifikaci povinného subjektu
Sdělení, že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Žadatel – fyzická osoba uvede: Jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého bydliště (příp. doručovací adresu)
Žadatel – právnická osoba uvede: název, identifikační číslo osoby, adresu sídla (příp. adresu pro doručování)

Způsob podání žádosti:
Elektronicky e-mailem na adresu elektronické podatelny
Písemně na adresu sídla nebo předáním v kanceláři školy

10. Postup při vyřizování žádostí
Podmínky a způsob vyřizování žádosti o informace stanovuje zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

11. Podmínky pro podání opravného prostředku (odvolání, stížnost)
Podmínky a způsob podání odvolání proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o informace či stížnosti na postup při vyřizování žádosti o informace stanovuje zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Způsob podání odvolání či stížnosti:
Elektronicky emailem na adresu elektronické podatelny
Písemně na adresu sídla nebo předáním na Sekretariát generálního ředitele (Centrální podatelna) Ústně vedoucímu Odboru organizace a řízení.

12. Formuláře
Formulář pro podání žádosti není stanoven.
Formulář pro podání opravného prostředku není stanoven.

13. Popis postupů – návody na řešení životních situací
Povinný subjekt je povinen poskytnout odpověď na žádost o informaci ve lhůtě 15 dnů ode dne dodání žádosti. Tato lhůta může být prodloužena nejvýše o 10 dní a to pouze z důvodu: vyhledání a sběr požadovaných informací v jiných úřadovnách, které jsou odděleny od úřadovny vyřizující žádost, vyhledání a sběr objemného množství oddělených a odlišných informací požadovaných v jedné žádosti, konzultace s jiným povinným subjektem, který má závažný zájem na rozhodnutí o žádosti, nebo mezi dvěma nebo více složkami povinného subjektu, které mají závažný zájem na předmětu žádosti. Neobsahuje-li žádost povinné informace o žadateli nebo je žádost nesrozumitelná, povinný subjekt žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti vyzve k doplnění či zpřesnění žádosti.
Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti lze podat ve lhůtě do 15 dnů od data doručení rozhodnutí odvolání, a to podáním u povinného subjektu, který rozhodnutí vydal.
Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace lze podat do 30 dnů ode dne doručení sdělení informace nebo od uplynutí lhůty pro poskytnutí informace.

14. Nejdůležitější právní předpisy
Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů,
Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích,
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů,
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce,
Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví,
Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů,
Zákon č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon,
Vyhláška Ministerstva informatiky č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup,
Vyhláška č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví ve znění pozdějších předpisů pro účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu

15. Sazebník úhrad za poskytování informací
Za informace poskytnuté dle zákona č. 106/1999 Sb. je Základní škola a Střední škola, Praha 1, Josefská 4 oprávněna žádat úhradu dle Sazebníku, ve smyslu § 17 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Sazebník úhrad
Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací nebylo prozatím vydáno.

16. Licenční smlouvy
Základní škola a Střední škola, Praha 1, Josefská 4 neposkytuje žádné výhradní licence.

17. Výroční zpráva za předcházející kalendářní rok o své činnosti v oblasti poskytování informací
Výroční zpráva za rok 2016/2017 (ke stažení zde)
Výroční zpráva za rok 2015/2016 (ke stažení zde)

18. Ostatní dokumenty
Po předchozí dohodě jsou k dispozici v ředitelně školy dokumenty:
Inspekční zprávy
Dokumenty školské rady
Aktuální školní vzdělávací programy