SARC-CoV-2

Od 4. 1. 2021 je povolena osobní přítomnost žáků naší základní a střední školy. Výuka proběhne dle plného rozvrhu. 

Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají).

Žáci a pedagogičtí pracovníci nemají povinnost nosit „roušky“, ale ředitel školy doporučuje „roušky“ nosit. (za ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa) se považuje nejenom rouška, ale i ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének (dále jen „rouška“)) Z epidemiologického pohledu je zásadní zejména pravidelné větrání vnitřních prostor.

Je zakázáno provozovat sportovní činnost a zpívat (hudební výchova a tělesná výchova se neruší, ale naplní se jiným obsahem).

Za podmínky zachování homogenity skupiny je možné realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách i mimo areál školy nebo školského zařízení.

Za dodržení podmínky homogenity skupiny žáků jedné třídy je umožněn provoz školní družiny.

Vstup třetích osob (mimo děti a zaměstnance) do prostor školy je možný jen v nezbytně nutných případech s tím, že se omezí kontakt třetích osob s osobami v prostorách školy.