Co jsou školy Karla Herforta

Vývoji školy v chronologickém řazení je věnována samostatná kapitola, proto se v krátkosti zmíníme o současné profilaci školy a výhledu do dalších let. S vývojem společnosti dochází ke změnám v pojetí školní docházky, což přímo i nepřímo ovlivňuje složení žáků ve škole. Definice zvláštní či speciální školy je překonaná, dochází k posunu do šíře i hloubky. V současnosti podle nového zákona nejsou do ZŠ zařazování žáci jen mentálně postižení, ale i žáci neúspěšní v základním proudu na ZŠ. Základní škola se tak stává speciálním pedagogickým zařízením, poskytujícím vhodnou a přiměřenou péči problémovým žákům a má opodstatněné místo v systému našeho školství.

Základní škola by měla být charakterizována tím, že vzdělává žáky neúspěšné v základním proudu na ZŠ, tj. mentálně postižené, se sociálně kulturním handicapem, s těžšími formami vývojových poruch učení včetně kombinací uvedených poruch.

Střední škola existuje jako jeden z alternativních modelů další přípravy mladistvých. Škola je určena pro absolventy dříve speciálních ZŠ, základních škol praktických a pro žáky ZŠ s neukončeným základním vzděláním. Těžištěm výuky v našich školách je mimo základních přemetů především příprava na běžný, každodenní život a získání jednoduchých praktických a snadno využitelných dovedností. Model střední školy je koncipován jako neprofesní, spočívá v přípravě na život, zvláště pak v rodině.

Rozšířené pojetí Základní školy i Střední školy klade pochopitelně zvýšené nároky na pedagogický sbor, neboť vyžaduje individuální práci s každým žákem, zvýšenou spolupráci s rodiči, psychology a sociálními pracovníky (v některých případech i praktickými lékaři). Škola vzhledem k širší profilaci žáků musí být schopna nabídnout v rámci výuky také širší nabídku/výběr aktivit – což klade zvýšené nároky na vybavení.