O škole

Základní škola a Střední škola Karla Herforta v Josefské ulici 641/4 se zabývají výchovou a vzděláváním handicapovaných žáků ve věkovém rozmezí od 6 do dospělosti. Další činností školy je od r. 2004 zajištění výuky v 1. dětském a dorostovém Detoxikačním centru v ČR, při Nemocnici Milosrdných sester sv. K. Boromejského (Praha 1,Vlašská 36).

Školy Karla Herforta v Praze 1 mají více než stoletou tradici výchovy a vzdělávání. Víme, že se naši žáci v první řadě potřebují naučit normálně žít – starat se o sebe, o rodinu, zvládnout následně i péči o dítě, jeho fyzické ale i psychické potřeby. U nás se seznamují s prostředím a technikou, kterou buď z domova neznají nebo neumějí používat. Učí se péči o svůj vzhled, správnému stolování a také novému pohledu na společenské chování, které je nezbytné pro jejich začlenění do společnosti.

Těžištěm výuky je především příprava našich dětí na běžný, každodenní život a získávání praktických a snadno využitelných dovedností, zvláště v rodině. Ve škole žáci získávají základní znalosti, které umožňují zlepšení adaptability žáků na neznámé prostředí, zvyšují jejich sebedůvěru a podle zkušeností i poskytují reálnou šanci na získání zcela konkrétního pracovního poměru, což je v současné situaci na trhu práce pro mládež krok nejdůležitější.

Velmi důležitou roli při výuce má estetická výchova. Je důležitým prvkem socializace našich dětí do společnosti a neodmyslitelným prvkem vnitřní seberealizace. Naše škola má svou vlastní galerii, kde jsou vystavovány práce dětí i profesionálních výtvarníků.

Mimoškolní aktivity patří k životu každé školy. Mají pozitivní vliv na harmonický rozvoj osobnosti žáků. Na prvním místě podporujeme spolupráci jedinců v kolektivu.

Základní škola Střední škola
Školu navštěvují děti s mentální retardací, se specifickými poruchami učení (těžší formy dyslexie, dysgrafie, dyskalkulie, poruchy koncentrace), s kombinovanými vadami a s lehkou mozkovou dysfunkcí. Škola je určena pro absolventy základních škol a speciálních škol. Těžištěm výuky je příprava na každodenní život – získání praktických dovedností. Model střední školy je koncipován jako neprofesní, spočívá v přípravě na život, zvláště pak v rodině. Při výuce se snažíme klást důraz na celkový harmonický rozvoj osobnosti. Škola je dvouletá, ukončená závěrečnými zkouškami.