O školeCo jsou Školy Karla HerfortaHistorie školyFotografiePráce dětíDokumentyKontaktDěkujeme

Školní nástěnka

Informace k zápisu do 1. ročníku (docx, PDF)
Výsledky přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání (PDF)
Výsledky zápisu žáků do 1. třídy (PDF)Základní škola a Střední škola Karla Herforta v Josefské ulici č. 4 (Fakultní škola Pedagogické fakulty UK) se zabývají výchovou a vzděláváním handicapovaných žáků ve věkovém rozmezí od 6 do 25 let. Další činností školy je od r. 2004 zajištění výuky v 1.dětském a dorostovém Detoxikačním centru v ČR, při nemocnici Milosrdných sester sv. K. Boromejského (Vlašská 36).

Školy Karla Herforta v Praze 1 mají více než stoletou tradici výchovy. Víme, že se naši žáci v první řadě potřebují naučit normálně žít - starat se o sebe, o rodinu, zvládnout následně i péči o dítě, jeho fyzické ale i psychické potřeby. U nás se seznamují s prostředím a technikou, kterou buď z domova neznají nebo neumějí používat. Učí se péči o svůj vzhled, správnému stolování a také novému pohledu na společenské chování, které je nezbytné pro jejich začlenění do společnosti.

Těžištěm výuky je především příprava našich dětí na běžný, každodenní život a získávání praktických a snadno využitelných dovedností, zvláště v rodině. Pořádáme i veřejná předvádění prací a modní přehlídky, které mimo získání určitých základních znalostí v daném oboru umožňují zlepšení adaptability žáků na neznámé prostředí, zvyšují jejich sebedůvěru a podle zkušeností i poskytují reálnou šanci na získání zcela konkrétního pracovního poměru, což je v současné situaci na trhu práce pro mládež krok nejdůležitější.

Velmi důležitou roli při výuce má estetická výchova. Je důležitým prvkem socializace našich dětí do společnosti a neodmyslitelným prvkem vnitřní seberealizace. Naše škola má svou vlastní galerii, kde jsou vystavovány práce dětí i profesionálních výtvarníků.

Mimoškolní aktivity patří k životu každé školy. Mají pozitivní vliv na harmonický rozvoj osobnosti žáků. Na prvním místě podporujeme spolupráci jedinců v kolektivu.

Základní škola Střední škola
Školu navštěvují děti se specifickými poruchami učení (těžší formy dyslexie, dysgrafie, dyskalkulie, poruchy koncentrace), s mentálním handicapem, kombinovanými vadami a s lehkou mozkovou dysfunkcí. Škola je určena pro absolventy základních škol (chlapce i dívky) se zdravotními problémy nebo s neukončeným základním vzděláním a absolventy speciálních škol. Těžištěm výuky je příprava na každodenní život - získání praktických dovedností. Model střední školy je koncipován jako neprofesní, spočívá v přípravě na život, zvláště pak v rodině. Při výuce se snažíme klást důraz na celkový harmonický rozvoj osobnosti. Škola je dvouletá, ukončená závěrečnými zkouškami.
Magistrát Hlavního města Prahy Magistrát Hlavního města Prahy